سایت  خدمات هوش مصنوعی ،فرا داده و داده کاوی 

 

 

وب سایت:
DT Scientist
دسته بندی:
خدمات هوش مصنوعی و داده کاوی
تاریخ انجام :
اسفند 1398
خدمات انجام شده
طراحی ،شخصی سازی ،محتوا گزاری اولیه، بهینه سازی.
مدت زمان پروژه
15 روز کاری
پیش نمایش سایت :
نمونه سایت خدماتی هوش مصنوعی - سپیا وب
نمونه سایت خدماتی هوش مصنوعی - سپیا وب