سایت کاریابی معدن 

کاریابی و مشاغل صنایع مرتبط با معدن

 

 

وب سایت:
Job IranMagma
دسته بندی:
سامانه کاریابی و مشاغل
تاریخ انجام :
آبان 1398
خدمات انجام شده
طراحی ،شخصی سازی ،محتوا گزاری اولیه، بهینه سازی.
مدت زمان پروژه
9 روز کاری
پیش نمایش سایت :